Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Konference Sdělovací techniky

 

Inteligentní doprava

19. listopadu, Praha

Jdi na: • tisková zpráva • přednášky z konference

Praha, 19. listopadu 2014 – Dnes proběhla konference Inteligentní doprava, zaměřená na kooperaci telematických a asistenčních systémů pro řízení měst, racionalizaci jízdy či využití dat o provozu pro řízení dopravy. Konference se konala na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu FOR ENERGO 2014. Pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu ji uspořádalo nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s ČVÚT, ElA a sdružením Czech Business Council for Sustainable Development. Odborným garantem konference byl prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku a děkan Fakulty dopravní ČVUT.

Konferenci zahájil a všechny účastníky přivítal šéfredaktor časopisu Sdělovací technika RNDr. Petr Beneš. Hned úvodní přednáška Ing. Martina Pichla, Ph.D., (Ministerstvo dopravy) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 přinesla zajímavé informace o procesu přípravy Akčního plánu rozvoje ITS. V první fázi byly vytvořeny pracovní skupiny, jejichž úkolem bylo z hlediska jejich věcné působnosti popsat současný stav využívání ITS v ČR a navrhnout vizi a priority příslušné oblasti v rámci rozvoje ITS. Druhá fáze pak zahrnovala vytvoření vlastního dokumentu. Ing. Martin Voříšek (Ministerstvo průmyslu a obchodu) v přednášce Smart City a MPO informoval o výchozích strategiích pro Smart City, které zahrnují Strategii Evropa 2020 (20-20-20), Klimaticko-energetickou politiku EU do roku 2030, Cestovní mapu pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050, Energetický plán do roku 2050 a Bílou knihu EU o dopravě. Cílem je dosáhnout inteligentního, udržitelného a inkluzivního hospodářského růstu.

Ing. Roman Srp (Sdružení pro dopravní telematiku) v přednášce Aktuální trendy v ITS s ohledem na bezpečnost silničního provozu hovořil o dopravní telematice v jednotném evropském prostoru a aktuálních trendech ITS v ČR, které zahrnují: strategický a implementační rámec pro ITS, autonomní vozidlovou telematiku do všech vozidel, připojená vozidla, automatizované řízení vozidel a informace o stavu dopravních proudů v reálném čase všem uživatelům. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (Fakulta dopravní, ČVUT) v přednášce Inteligentní doprava jako součást konceptu „Smart cities and regions“ představil koncepce, systémy řízení a inteligentní dopravní systémy pro chytrá města a regiony.

Ing. Petr Bureš, Ph.D. (Fakulta dopravní, ČVUT) v přednášce Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu popsal historický vývoj a použití dopravních informací i současnou situaci v jejich poskytování a dále referoval o snahách o evropskou integraci a jejich důsledcích, o situaci v ČR a o vybraných projektech vědy a výzkumu. Následně Doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D., (Fakulta dopravní, ČVUT) v přednášce Implementace ITS ve městě – příklady z hl. m. Prahy nabídl informace o rozvoji dopravy v ČR a v Praze, o řízení dopravy v Praze a o provázání technologií, včetně praktických příkladů. Jaromír Grégr (Technologické centrum Písek) v přednášce Smart City Písek rozebíral otázku „Proč by se města měla stát chytřejšími?“ a představil vizi Smart City města Písek. Na závěr vystoupil Mgr. Marek Štěrba (Centrum dopravního výzkumu) s přednáškou Možnosti snižování negativních vlivů dopravních omezení pomocí ITS, ve které řešil problematiku dopravních uzavírek a jak nejlépe snížit jejich negativní vliv na plynulost dopravy.

Letošní konference odpověděla na některé zajímavé otázky a představila vize Smart City, telematické a další systémy pro řízení měst. Příští konference Inteligentní doprava se bude konat 24. listopadu 2015 a tématem budou elektronické systémy, telekomunikační služby a inovativní technologie v službách udržitelné mobility.

Přednášky z konference

Jdi na: • tisková zpráva • přednášky z konference

Zahájení konference

RNDr. Petr Beneš,

Sdělovací technika

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020

Ing. Martin Pichl, Ph.D.,

Ministerstvo dopravy

Smart City a MPO

Ing. Martin Voříšek,

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Aktuální trendy v oblasti dopravní telematiky

Ing. Roman Srp,

Sdružení pro dopravní telematiku

Inteligentni doprava jako součást konceptu Smart Cities

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek,

Fakulta dopravní ČVUT

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Ing. Petr Bureš, Ph.D.,

Fakulta dopravní ČVUT

Implementace ITS ve městě – příklady z hl. m. Prahy

Doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D.,

Fakulta dopravní ČVUT

Smart City Písek

Jaromír Grégr,

Technologické centrum Písek

Možnosti snižování negativních vlivů dopravních omezení pomocí ITS

Mgr. Marek Ščerba,

Centrum dopravního výzkumu