Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Smart Life

Smart Life v éře IoT

 

 

 

 

Smart Life v éře Internetu věcí

Praha, 24. Ledna 2017 – Nakladatelství Sdělovací technika, Technologická platforma internetu věcí a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) společně uspořádali konferenci Smart Life v éře Internetu věcí na které byly diskutovány probíhající změny životního stylu vyvolávané technologickými, ekonomickými i strukturálními změnami. Hlavním partnerem byla společnost Gordic, partnery společnosti KPMG, SimpleCell Networks, ICT unie a Enectiva/Enerfis. Mediálními partnery byly časopisy Automa a ict network news. Konference se zúčastnilo téměř 50 zástupců z řad firem, akademické sféry a odborné i laické veřejnosti.

Konferenci zahájil a celou akci moderoval RNDr. Petr Beneš (šéfredaktor časopisu Sdělovací technika a vedoucí pracovní skupiny CBCSD Smart Life), který všechny srdečně přivítal a poděkoval partnerům, včetně společnosti KPMG v jejichž prostorách se konference konala. Dopolední blok přenášek zahájil Jan Žůrek (KPMG a prezident CBCSD), který nabídl pohled na přínosy a možnosti smart technologií ve střednědobém horizontu do roku 2030, a rovněž načrtnul budoucnost automobilového průmyslu v Česku. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (TA ČR) prezentoval aktivity Technologické agentury ČR, pomocí kterých podporuje socio-technické inovace, včetně nový programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a probíhajících zajímavých projektů. Mgr. Zdeněk Zajíček (prezident ICT Unie) se zamýšlel nad tím, jak nás smart technologie ovlivňují, co nám v oblasti eGovernmentu přináší a jaké bariéry tomu nastavuje stát. PhDr.

Odpolední blok zahájil Mgr. Ivo Říha (SIC), který představil činnost Středočeského inovačního centra a jeho zkušenosti v oblasti smart city na cestě k chytrému regionu. Ing. Jiří Pokorný (Gordic spol. s r.o.), řešil otázky spojené s realizací chytrého interaktivního úřadu a publikování otevřených dat. Ing. Jiří Polák (prezident CACIO) se zabýval digitální ekonomikou nad distribučními a přenosovými sítěmi v energetice a digitální transformací v evropské energetice. Michaela Tallová (Enerfis) představila úspěšný produkt nástroj Enectiva, který slouží pro provádění efektivního energetického managementu. Mgr. Jan John, Msc., MBA (Simple Cell) hovořil o Internetu věcí a možnostech technologie SIGFOX poskytnout jednoduché, bezpečné, spolehlivé a levní připojení s nízkou spotřebou. Na závěr pak Mgr. Tomáš Vácha a Ing. Vít Janovský (UCEEB ČVUT) hovořili o tom, jak lze pomocí participace zapojovat občany do projektů smart city a jaké jsou specifika participace v telemedicínských projektech

 

 

 

Přednášky z konference

Blízký horizont – Vize 2030
Jan Žůrek
 
Podpora socio-technických inovací
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
 
EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie
 

CESTA K CHYTRÉMU REGIONU

PhDr. Ivo Říha

 
 
Chytrý úřad a otevřená data
Ing. Jiří Pokorný

  Digitální ekonomika a energetické sítě
Ing. Jiří Polák
 
Váš nástroj pro efektivní energetický management
Michaela Tallová
 
IoT v praxi se sítí
Mgr. Jan John, Msc. SimpleCell
 
MŮJ DŮM MŮJ HRAD: PARTICIPACE JAKO NÁSTROJ ZAVÁDĚNÍ SMART CITY

Mgr. Tomáš Vácha, UCEEB ČVUT