Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Smart Cities 2016

Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016

 Dne 13. září 2016 proběhla v Konferenčním centru Hotelu Olšanka konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016, která se zabývala projekty Smart Cities v České republice, technologiemi a službami pro Smart Cities a ekosystémy pro udržitelný rozvoj chytrých měst. Hlavní témata zahrnovala implementaci koncepce Smart Cities, konkrétní projekty Smart Cities v Písku, Pardubicích, Brně a Praze, výzkum a Smart Cities, energetický management, technologie pro chytré budovy, IoT dnes a zítra či představení technologií LoRa a Sigfox.

Města, která se hlásí ke koncepci Smart City, se snaží využít moderní technologie ke zvýšení prosperity, efektivnosti městské infrastruktury a zlepšení života svých obyvatel. To zahrnuje v podstatě vše od efektivnější elektronické komunikace a otevřeného přístupu k informacím, přes inteligentní řízení dopravy, moderní sítě a distribuce energií, tepla a vody a monitorování životního prostředí, až po chytré budovy a efektivnější řízení a správu města a městských firem. Investice do lidského i fixního kapitálu by měly stimulovat udržitelný ekonomický růst a současně zlepšovat prosperitu všech zúčastněných subjektů. Život v chytrých městech by v ideálním případě měl být komfortnější a jejich provoz levnější.

Konferenci uspořádalo Nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s  Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Konference se zúčastnilo přes 110 účastníků z řad laické i odborné veřejnosti. Hlavními partnery byly společnosti České Radiokomunikace, Gordic a HDL Automation. Partnery konference byly Technologická agentura ČR, Smíšená obchodní komora Česko-Tichomořská Aliance (ČESTA), Vodafone, SimpleCell Networks, Gaben, ICT unie, Enectiva, Cross Zlín. Mediálními partnery byly časopisy Inteligentní budovy a AUTOMA a internetový portál pro stavebnictví TZB-info.

Na úvod konference všechny účastníky srdečně přivítal šéfredaktor časopisu Sdělovací technika, RNDr. Petr Beneš, který celou akci také moderoval. První blok přednášek zahájil Petr J. Kalaš (šéfporadce ministra životního prostředí), který hovořil o problematice a úspěšné implementaci Smart Cities a udržitelném rozvoji v České republice a následně Anna Pasková, M.A. (vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí na MŽP) představila pozici Ministerstva životního prostředí v oblasti Smart Life a Smart City. Mgr. Alexander Bellu (místostarosta Prahy 3) prezentoval vize chytrého města pro Prahu 3 a možnosti spolupráce a financování. Ing. Jakub Unucka (Gaben) se zabýval problematikou a možnostmi řešení inteligentního svozu, třídění a ukládání odpadů. Ing. Patrik Jalamudis (České Radiokomunikace) představil technologii LoRa, která má ambice stát se globálním prostředkem pro výstavbu univerzální sítě v rámci Smart City.

Petr Beneš vítá účastníky konference, za ním zleva Petr J. Kalaš, Anna Pasková, Alexander Bellu a Jakub Unucka

V rámci druhého bloku nazvaného Projekty Smart Cities v ČR vystoupili doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (Technologická agentura ČR), který se zabýval úlohou TA ČR v implementaci koncepce Smart Cities; Radovan Polanský (Czech Smart City Cluster – Smart City Písek) představil pilotní projekt Czech Smart City Clusteru v Písku; Mgr. Bc. Tomáš Krátký (Smart City Point z.ú Pardubice) představil projekt Smart City Pardubice a doc. Ing. Jiří Hirš, CSc hovořil o novinkách projektu Smart City v Brně. Libor Sušil (Cross Zlín a.s.) představil chytrou integrační a vizualizační platformu pro chytré město InVipo. Jitka Anderssonova (Ipsos s.r.o.) spolu s Michalem Strakou seznámila posluchače se zkušenostmi výzkumné agentury s problematikou Smart Cities, včetně příkladů ze zahraničí i z ČR a na závěr druhého bloku Michaela Tallová (Enectiva) prezentovala praktickou ukázku řešení on-line energetického managementu pro Smart City.

Úvod třetího bloku pod názvem Technologie a služby pro Smart Cities obstaral Oldřich Kračmer, který prezentoval vznik a cíle Technologické platformy Internetu věcí. Mgr. Václav Pávek, Ing. Ladislav Mazač (Gordic) a Ing. Igor Štverka MBA (HDL Automation) hovořili ve společné přednášce o přínosech, segmentech a nástrojích Smart City, bezpečnosti a integraci IoT a platformách Gordic a technologiích pro chytré budovy. Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM (místopředseda Výboru pro Smart Cities ZHMP) představil projekt Smart City Praha. Ing. Jan Včelák Ph.D, (ČVUT UCEEB) se zabýval možnostmi inteligentního energetického managementu a monitorováním vnitřního prostředí. Tomáš Poláček (SimpleCell Networks) hovořil o Internetu věcí dnes a zítra a tom, jaké technologie použít. Na závěr přednáškového maratonu Aleš Laciok (ČEZ) prezentoval přístup Skupiny ČEZ ke Smart Cities.

Na závěr konference se uskutečnila panelová diskuse, kterou moderoval prof. Miroslav Svítek, prezident Czech Smart City Cluster, a účastnili se jí Georg Hotar, prezident Smíšené obchodní komory Česko-Tichomořské aliance; Aleš Laciok, ČEZ; Tomáš Poláček, SimpleCell Networks; Ondřej Mirovský, místopředseda Výboru pro Smart Cities ZHMP; Jan Včelák, UCEEB; Marcel Procházka, ředitel pro regulaci a strategie ve společnosti České Radiokomunikace a Ladislav Mazač ze společnosti Gordic. 

Ústřední otázka panelové diskuze zněla: „Smart Cities – technologie nebo politika?“ V současném globalizovaném světě dochází nejen k propojování různých technických systémů, ale i k vzájemnému sdílení znalostí při zavádění různých chytrých řešení. Na širší mezinárodní souvislosti upozornil ve svém vystoupení Georg Hotar, který potenciál této spolupráce v zemích ČESTA (Kolumbie, Chile, Kostarika, Peru, Panama, Mexiko) označil jako velkou výzvu pro praktickou realizaci celé řady chytrých řešení počínaje chytrými dopravními systémy a konče ucelenými koncepcemi chytrých měst a regionů. Jeho slova potvrdil moderátor panelové diskuse prof. Svítek, který informoval přítomné o svém letním přednáškovém turné na univerzitách v Kolumbii, jež se těšilo ohromnému zájmu účastníků, na který mohou navázat čeští dodavatelé a exportovat svoje chytrá řešení do těchto zemí.

 

Účastníci panelové diskuse zleva Georg Hotar, Aleš Laciok, Tomáš Poláček, Ondřej Mirovský, Jan Včelák, Marcel Procházka, a Ladislav Mazač

Přednášky z konference

 

Smart Cities a udržitelný rozvoj,

Petr J. Kalaš, šéfporadce ministra životního prostředí

Anna Pasková, M.A., vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů

 


Cesta k CHYTRÉMU MĚSTU 

Mgr. Alexander Bellu, místostarosta Prahy 3

 
 

Chytře i na odpady!

Jakub Unucka, Gaben s.r.o

 

LoRa – univerzální síť pro Smart City projekty

Ing. Patrik Jalamudis, České Radiokomunikace a.s.

 
 

Role TA ČR v implementaci koncepce Smart Cities

Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Technologická agentura ČR

 
 

Smart City Písek – Pilotní projekt Czech Smart City Clusteru

Radovan Polanský, Czech Smart City Cluster

 
 

Smart City Pardubice – chytrá symbióza stakeholderů

Mgr. Bc. Tomáš Krátký, Smart City Point z.ú Pardubice

 
 

Novinky o Smart City v Brně

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc

 
 

InVipo, realita v projektech chytrých měst

Libor Sušil, Cross Zlín a.s

 
 

Novinky o Smart City v Brně

Michal Straka, Jitka Anderssonova, Ipsos s.r.o.

 
 

Smart City – On-line energetický management

Michaela Tallová, Enectiva

 
 

Představení České platformy IoT

Oldřich Kračmer

 
 

Smart Cities

Václav Pávek, Gordic spol. s r.o.

 
 

IoT a integrace

Ladislav Mazač, Gordic spol. s r.o.

 
 

Technologie pro chytré budovy

Igor Štverka, HDL Automation s.r.o.

 
 

Smart City Praha

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, místopředseda Výboru pro Smart Cities ZHMP

 
 

Inteligentní energy-management a monitoring vnitřního prostředí

Ing. Jan Včelák Ph.D, ČVUT UCEEB

 
 

IoT dnes a zítra – vyhněme se slepým uličkám vývoje

Tomáš Poláček, SimpleCell Networks a.s

 
 

Smart Cities – přístup Skupiny ČEZ

Aleš Laciok, ČEZ a.s