Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Industry 4.0

Konference Industry 4.0 a RFID Future

Dne 16. března se jako součást doprovodného programu veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER v Brně konala konference Industry 4.0 a RFID Future, kterou uspořádalo Nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (czech bcsd). Tradiční konference mapuje strategické vize v oblasti automatizace, optimalizace a komplexního řízení průmyslových, výrobních a ekonomických procesů v reálném času. Odborným garantem a moderátorem panelové diskuse byl prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně.

Koncept Industry 4.0, který je založen na metodách strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a počítačového propojením strojů a dílů, se postupně začíná uplatňovat ve výrobě elektroniky, stejně jako ve všech ostatních průmyslových odvětvích. Propojení průmyslové výroby a logistiky v rámci průmyslového Internetu věcí mění od základu podmínky pro výrobu. Transformace na prosíťovaný, komunikačně propojený výrobní závod znamená, že výrobní zařízení a hodnotové řetězce budou v budoucnosti vzájemně digitálně propojeny. To nabízí mnoho výhod, ale také to před výrobce staví řadu výzev, jako např. kybernetická bezpečnost, efektivní komunikace, zajištění interoperability či standardizace. Nedílnou součástí problematiky spojené s budoucími smart továrnami je také vzájemná komunikace strojů M2M i jejich komunikace s produkty a jejich součástmi prostřednictvím NFC a RFID.

Konferenci zahájil šéfredaktor časopisu Sdělovací techniky RNDr. Petr Beneš, který všechny účastníky srdečně přivítal a v úvodní přednášce prezentoval Průmysl 4.0 jako součást Smart Life. Následně všechny účastníky přivítal prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně, který celou akci moderoval. Prof. Vavřín konstatoval, že nejdůležitější je sjednotit se na tom, co je co, protože se objevuje mnoho nových pojmů a odkázal na Národní Iniciativu Průmysl 4.0, kterou zpracoval kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. (CIIRC ČVÚT) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ing. Jiří Holoubek (předseda ELA ČR) následně informoval o průběhu Národní Iniciativy Průmysl 4.0. Tento dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VŠB-TU Ostrava) zmínil význam systémů automatické identifikace a 4. průmyslové revoluce. Ing. Tomáš Halva (Beckhoff) na konkrétních příkladech z praxe prezentoval aplikace principů Industry 4.0. Ing. Jakub Unucka (GABEN) představil Průmysl 4.0 trochu jinak, a to využití RFID při svozu, třídění a ukládání odpadů na Mikulovsku. Ing. Roman Krusberský (SCADA Servis s.r.o.) se zabýval optimalizací a monitorováním výroby v průmyslových podnicích a představil software pro řízení efektivity výroby IMPROVE iT!, který je důležitým nástrojem pro stavbu inteligentní integrované továrny. Ing. Jaroslav Smetana (Blue Panter) hovořil o kvalitě elektrické energii dodávané pro Průmysl 4.0. Milan Šimek (výkonný ředitel Sewio Networks s.r.o.) se zaměřil na moderní RFID systémy, které umožňují zlepšit logistické a distribuční procesy. Na závěr představil Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, PhD (ČVUT) komunikační bezdrátové technologie LPWAN/LPN, které se využívají pro získávání dat ze senzorů a pro řízení aktuátory, a to nejen pro průmyslový Internet věcí.

Konference se zúčastnilo přes 60 účastníků z řad odborné veřejnosti i návštěvníků veletrhu AMPER. Hlavním partnerem byla společnost Gaben, partnery pak společnosti Beckhoff, ELVAC, Sewio Networks, SCADA Servis a Blue Panter. Mediálními partnery byl časopis AUTOMA a pořadatel veletrhu společnost Terinvest.

 

Přednášky z konference

Prezentace
RNDr. Petr Beneš
 
Prezentace
Ing. Jiří Holoubek, předseda ELA ČR
 
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo  

Prezentace

Ing. Tomáš Halva, Beckhoff

 
 
Prezentace
Ing. Jakub Unucka, Gaben

Prezentace
Ing. Roman Krusberský, Jednatel SCADA Servis s.r.o.
 
Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther  
Milan Šimek, CEO, Sewio Networks s.r.o.  
Prezentace

Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, PhD.

 

Registrace na konferenci

CAPTCHA image
Zadejte kód z obrázku do pole níže
Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů (zejména e-mailové adresy) společností Sdělovací technika spol. s r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Dále uděluji společnosti Sdělovací technika spol. s r.o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to na dobu časově neomezenou. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem marketingu, tj. zejména pro zasílání obchodních sdělení. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán. Společnost Sdělovací technika prohlašuje, že je platně zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035183.