Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Konference eHeath Day 2016

Konference eHeath Day 2016 v Praze

Dne 16. února se v prostorech Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) uskutečnila tradiční konference eHealth Day 2016, která již více než deset let poskytuje platformu pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací ICT pro podporu zdravotní péče. Záštitu nad konferencí opět převzal ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Svatopluk Němeček. Konferenci připravila společnost Sdělovací technika ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictvím ČR. Konference se zúčastnilo přes 130 zástupců zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a odborníků z oblasti eHealth. Hlavními partnery byly společnosti Zebra Technologies a IBM Česká republika, partnery společnosti Ness Czech, STAPRO, Gaben, OR-CZ, LAURYN, CompuGroup Medical, MediPool a Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Mediálními partnery byly server proLékaře.cz, časopis Zdravotnictví a medicína a veletrh conhIT.

Konferenci tradičně zahájil šéfredaktor časopisu Sdělovací technika, RNDr. Petr Beneš, který všechny přivítal a uvedl prvního přednášejícího prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc. (předseda ČLS JEP), který se zabýval otázkami eHealth z pozice České lékařské společnosti. ČLS pokládá eHealth za extrémně důležitou věc. V dalších části MUDr. Mgr. Petr Struk (koordinátor Platformy pro elektronické zdravotnictví) představil Platformu pro elektronické zdravotnictví v ČR její další záměry s ohledem na rozvoj nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví ČR. 

Aleš Kučera (ICT Unie) se své prezentaci zabýval tím, jak využívá eHealth vymoženosti eGovernmentu, jaký dopad bude mít nařízení EU 910/2104 (eIDAS) na eHealth a jak vypadá eHealth ve verzi 2016+. Bc. Ondřej Kolouch (OR-CZ) hovořil o archivaci a sdílení zdravotnické dokumentace v souladu s legislativou, konkrétně o lokálním a regionálním řešení PACS, webové technologii pro práci s obrazovou dokumentací, elektronickém podpisu obrazové dokumentace a důvěryhodném archivu zdravotnické dokumentace. Bc. Vladimír Přikryl (CompuGroup Medical ČR s.r.o.) prezentoval rozvoj eHealth podle CGM. Helena Dietz a Milan Polák seznámili posluchače s programem veletrhu conhIT (Connecting Healthcare IT), který se bude konat 19.–21. dubna 2016 v Berlíně. Druhou část zahájil Ing. Martin Novotný (STAPRO), který se zabýval možnostmi a způsoby efektivního využití elektronické zdravotnické dokumentace pro zvýšení kvality zdravotní péče a možnostmi bezpečného přístupu a představil centrální modulární systém MONET+. Ing. Martin Zeman (MZ ČR) prezentoval aktuální informace o projektu Národní strategie elektronického zdravotnictví. Ing. Roman Šedivý (Zebra Technologies) rozebíral význam, přínosy a řešení identifikace pacientů. MUDr. Helga Kajanová a Ing. Peter Linhardt (NESS Czech) prezentovali Národní eHealth na Slovensku a stav elektronizace zdravotnictví v ČR a porovnávali NZIS a IZIP. Ing. Stanislav Bíža (IBM Česká republika) se zaměřil na otázky, jak zavést účinná organizační a technická opatření pro řízení bezpečnosti. Ing. Jakub Unucka (Gaben spol. s.r.o.) prezentoval – výzkumný projekt pro implementaci technologií automatické identifikace do zdravotnictví AutoID HEALTCARE, jehož cílem je spojení identifikace a lokalizace ve zdravotnických procesech. 

Mgr. Michal Štýbnar (NTMC) rozebíral význam příkladů dobré praxe v integrované péči s ohledem na využití telemedicíny a asistivních technologií. JUDr. Ladislav Švec (AP CMU) seznámil s využíváním společného informačního systému AP CMU, který funguje jako národní řešení pro provádění mezinárodního práva v oblasti zdravotního pojištění. Matěj Adam (ICT Unie) hovořil o předpokladech úspěšnosti eHealth a dále zabýval se podporou eHealth ze strany ICT Unie, organizačním zabezpečením (eHealth agentura) a hodnotil různé přístupy v zahraničí. Na závěr přednáškové části MUDr. Milan Cabrnoch (ČNFeH) prezentoval plány Českého národního fóra pro eHealth v roce 2016.

 

Přednášky z konference

E-health z pozice vedení ČLS JEP
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP
 
Platforma pro elektronické zdravotnictví ČR
MUDr. Petr Struk, koordinátor platformy
eHealth a eGovernment
Aleš Kučera, ICT Unie

Ondřej Kolouch

 
 
Rozvoj eHealth podle CGM
Bc. Vladimír Přikryl, CompuGroup Medical ČR s.r.o.

  Veletrh conhIT, 19.–21. dubna 2016
  Helena Dietz a Milan Polák, Connecting Healthcare IT
 
  Ergonomie a synergie při využívání elektronické zdravotnické dokumentace
  Ing. Miroslav Novotný, Stapro s.r.o
 
Národní strategie elektronického zdravotnictví
Martin Zeman, MZ ČR
 
Národní eHealth na Slovensku a stav elektronizace zdravotnictví v ČR

MUDr. Helga Kajanová, Ing. Peter Linhardt, PhD.IBM

   
Význam, přínosy a řešení identifikace pacientů

Ing. Roman Šedivý, Zebra Technologies

 
Jak zavést účinná organizační a technická opatření pro řízení bezpečnosti

Ing. Stanislav Bíža, Senior IT Architekt, CISA, IBM Česká republika, spol.s.r.o.

 
AutoID HEALTCARE – výzkumný projekt pro implementaci technologií automatické identifikace do zdravotnictví

Ing. Jakub Unucka, Gaben spol. s.r.o

 
Význam příkladů dobré praxe v integrované péči s ohledem na využití telemedicíny a asistivních technologií

Mgr. Michal Štýbnar, NTMC

 
AP CMU a transformace na Kancelář zdravotních pojišťoven

JUDr. Ladislav Švec

 
Chytřejší zdravotnictví základní předpoklad udržitelnosti a rozvoje

Matěj Adam, ICT Unie

 
ČNFeH a jeho plány v roce 2016

MUDr. Milan Cabrnoch, České národní forum pro eHealth