Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Sdělovací technika leden 2015

Úvodník: Budoucnost tištěných médií

Poslední léta se vyznačují různými technologickými novinkami, jako jsou smart telefony, smart TV, tablety a e-knihy. Vyjmenovali jsme jen několik zařízení, ale všechna mají neobyčejný vliv na vydavatelský průmysl. Pokles výnosů a snížení rozpočtů novin, časopisů a knih vytváří dojem, že tištěná média jsou nemoderní a snad dokonce zastaralá. Přechod od tištěných k digitálním médiím vyžaduje nové obchodní modely v tiskovém průmyslu, o kterých je zatím snazší mluvit, než je realizovat. Nižší výnosy jsou neodvratné. Mají tištěná média nějakou budoucnost ve světě, kde je již všechno digitalizované?

Myšlenka smrti tištěných médií vychází z realistického posouzení vlivu technologického pokroku. Odklon od tradičního obchodního modelu tištěných médií není novinkou, poprvé se objevil již na počátku osmdesátých let. Pokles počtu výtisků a snížení výnosů vydavatelů urychlil nástup Internetu a finanční krize let 2007 až 2008.

Ke krizi v oblasti tištěných médií přispěly tři důležité faktory. Jejich náklad léta klesal, ale chování zákazníků se začalo měnit nejrychleji s rostoucím používáním Internetu. Rozsah informací dostupných na Internetu a příležitost personalizovat příjem a využití zpráv podle individuálních zájmů, spolu s možností získávat aktualizaci těchto zpráv několikrát za den přitahovalo audienci směrem k online médiím. Druhým kritickým faktorem je, že převážná většina online obsahu je dostupná bezplatně. Zdroje jsou bezpočetné; od názorových blogů po online noviny a časopisy přizpůsobené uživatelům iPadů. A za třetí, změny v chování zákazníků byly provázeny přesměrováním rozpočtů na inzerci z království tisku do domény online, i když výnosy zde představují pouze malou část těch, které vytváří prodej tištěné reklamy. Tento jev je označován jako problém 10 %. Náklad tištěného média představuje přibližně 10 % celkového počtu čtenářů, které oslovuje, a online inzerce se na výnosech podílí jen 10 %.

Tištěným médiím rozhodně nezvoní umíráček, vstupují však do období nejistoty a rychlých technologických změn. Výzvou pro budoucnost, i když je pro ně nejistá, je, že jsou na tyto podmínky stále připraveny reagovat. Příkladem může být denní tisk. S kolika technologickými milníky, jako bylo např. zahájení TV vysílání, již byly konfrontovány, a přesto vždy našly cestu, jak přežít.

Pro přístup do elektronické verze zašlete SMS ve tvaru ST 01 15 na číslo 90206. Cena je 30 Kč + cena SMS dle Vašeho tarifu. Toto číslo pak budete mít k dispozici k prohlížení online i ke stažení na stránce e-Časopis.

Odborná tištěná a online média budou nadále kráčet společně. Bude třeba nových technologií, aby bylo možné vše standardizovat a zjednodušovat. Odborné informace bude lepší objevovat prostřednictvím portálů a ne prostřednictvím vyhledávačů. Co můžeme tedy očekávat? Otázkou je rovněž, zda se nacházíme ve stavu evoluce nebo revoluce. Děti se příliš brzy setkávají s počítačem a za jeho displejem tráví dlouhý čas, takže se patrně těžké kulturní techniky, jako jsou čtení a psaní nenaučí tak dobře jako dříve. U některých autorů, již tento jev pozorujeme.

Bez ohledu na vše, co bylo řečeno, věřím, že tištěná média nikdy nezemřou. Jakkoliv souhlasím se všemi argumenty, které se objevují, faktem zůstává, že člověk je citlivé stvoření. Dokud bude vybaven smysly, které je třeba stimulovat, budou tištěná média žít. Vždy ve mně zůstane jedinečný pocit, kdy otevírám nový výtisk časopisu, právě přivezený z tiskárny, nebo listuji knihou, kterou jsem si právě koupil, a cítím její vůni.

Víme, že Kumránské svitky přežily tisíce let a knihy jsou zde stovky let. Nové technologie mohou dlouhodobě šířit digitální obsah, ale digitální paměť má konečnou životnost. Dokonce i tzv. cloudové technologie jsou zranitelné vlivem výpadku elektrického napájení nebo saturace elektromagnetického pole.

A co teprve až přijde nevyhnutelný konec Internetu?

Obsah čísla

 • Postupy pro vytváření síťového modelu Smart Grid
 • Model distribuční sítě v reálném čase umožňuje poskytovatelům veřejných služeb realizovat strategie Smart Grid. Je založen na systému pokročilého řízení distribuční sítě ADMS, který využívá přesné a neustále aktualizované informace o infrastruktuře distribuční sítě. Článek diskutuje doporučené postupy zajištění úplných, správných a aktuálních údajů pro síťový model Smart Grid.

 • Měření výkonnosti optického pojítka FSO v pásmu 1 550 nm
 • Význam bezdrátové komunikace zahrnující elektronické i elektrooptické prvky v poslední době významně vzrostl. Vedle tradičních rádiových technologií roste i význam optického spoje volným prostorem. V článku jsou prezentovány a diskutovány výsledky měření výkonu signálu přijímaného laserovými hlavicemi a testy přenosových vlastností pomocí protokolů TCP, UDP a FTP. Na závěr je provedeno vyhodnocení výkonnosti FSO.

 • Česká stopa v evropské kosmonautice
 • Česká republika je od roku 2008 řádným členem Evropské kosmické agentury (ESA) a je zapojena do řady volitelných programů pokrývajících většinu oblastí v působnosti agentury. Rozsah příležitostí pro uplatnění českých výzkumníků je tak dostatečně široký, ale zájem vědeckých pracovišť i firem by mohl být ještě mnohem větší. Jednání konference ministrů členských zemí ESA sledoval doc. Ing. Jan Kolář, CSc, ředitel České kosmické kanceláře.

 • Ekosystém pro znalostní ekonomiku
 • Členové české a izraelské vlády se setkali ve dnech 25. a 26. listopadu minulého roku v Jeruzalémě, kde za účasti premiérů a ministrů obou států proběhlo společné mezivládní jednání. Jedním z hlavních témat konzultací byl rozvoj kontaktů v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Zástupci obou zemí po společném jednání podepsali deklaraci o spolupráci týkající se stěžejní oblasti výzkumu a vývoje.

 • Kam míří česká počítačová věda?
 • Padesáté výročí založení oslavila Katedra počítačů ČVUT FEL. Při této příležitosti jsme požádali o rozhovor jejího nového vedoucího, doc. Ing. Filipa Železného, Ph.D., který spolu se svými spolupracovníky bude psát další kapitolu v dějinách dnes již mezinárodně uznávaného vědecko-pedagogického pracoviště.

 • Vysoce účinné tandemové fotovoltaické články na bází křemíku
 • Podle slov mluvčího Energetického regulačního úřadu by se v České republice mělo v roce 2040 z fotovoltaických systémů vyrábět minimálně 20 % elektrické energie, přičemž stávající velké fotovoltaické elektrárny by měly nahradit menší systémy umístěné zejména na střechách a fasádách budov. Jednou z možností, která se nabízí, jsou fotovoltaické technologie na bázi tenkovrstvého křemíku.

 • Automobil součástí IoT
 • Megatrendy v automobilovém průmyslu a automobilové elektronice představil v rámci svých expozic a doprovodné konference v listopadu minulého roku světový veletrh electronica 2014. Společnost Freescale Semiconductor uvedla komplexní hardwarový/softwarový vývojový systém, který umožní na úrovni automobilu realizaci ethernetové konektivity pro příští generaci palubních systémů.