Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Časopis Sdělovací technika: 07-08/2017

Hledá se budoucnost televize 

 

Dnešní televizní zážitek se jen málo podobá televizi, kterou sledovali naši rodiče a prarodiče. Stejně jako budoucí televizní zážitek se bude od toho dnešního výrazně lišit. Přešli jsme z éry, kdy televizní sítě diktovaly co, kde a jak sledujeme, do doby kdy konzumenti televizi opanovali. Chtějí, co chtějí, kdy to chtějí a pokud jim to nějaká televizní společnost neposkytne, kliknou, ťuknou a hledají, dokud nenajdou zdroj, který jim to poskytne. 
Vyladění podle požadavků diváka je jen jedna z výzev, před kterou jsou televize jako mediálně-zábavní společnosti postaveny. Jak se krok technologických změn stále zrychluje, televizní společnosti zápasí s tím, aby našly správnou rovnováhu mezi dnešními každodenními provozními výzvami a inovováním pro budoucnost. 
Byla doba, kdy se televize točila kolem jedné obrazovky. S vývojem prostředí s různými platformami se vyprávění televizních příběhů mohlo rozšířit na více zobrazovacích displejů současně. Dnešní model soustředí pozornost na hlavní zobrazovací displej v domácnosti s ostatními displeji, jako jsou tablety a mobily, hrajícím podpůrnou roli. Budoucí model počítá s tím, že tyto displeje budou spojitě společně spolupracovat. Vývoj této spojité omniplatformy ovlivní každý systém v hodnotovém řetězci mediálně-zábavní společnosti, od tvorby obsahu a přípravy, přes prodej a marketing, až po distribuci. Prostředí omniplatformy a očekávání diváků týkající se jejího ovládání ovlivní celý příběh rovněž prostřednictvím sociální interakce. 
Významnou otázkou se stává optimalizace dodávky obsahu. Zkušenost se vzdáleným příjmem a průvodcem televizním kanálem zůstávala relativně stejná více než půl století. Teď je blízko změny. Tak jako samoučící se termostat se učí zvykům uživatele a podle toho nastavuje teplotu v domácnosti, smart telefony možná budou brzy vybaveny tak, aby se učily chování diváka a dodávaly programovou sestavu odpovídající jeho preferencím. A naopak televizní společnosti se budou potřebovat „prostříhat“ změtí obsahu s využitím nějaké formy optimalizace, podobně jako je hledání optimálního chodu motoru našeho vozu. 
Klíčové trendy v oblasti digitální televizní zábavy budou vyžadovat od mediálně-zábavních společností a poskytovatelů obsahu rozvíjet mnohem bohatší vztahy s diváky. Pro kultivaci těchto vztahů budou hráči televizního zábavního průmyslu, kterých se to týká, potřebovat investovat do technologií, které jim umožní analyzovat data spojená s diváky a poskytovat hlubší angažovanost v oblasti reklamy Nejdůležitější je, že budou potřebovat nabídnout hlubší angažovanost v oblasti vlastního obsahu takovým způsobem, aby diváci chtěli zaplatit, buď přímo anebo prostřednictvím aktivní pozornosti, kterou věnují reklamě. 
Budoucnost televize tak lze chápat jako pečlivě vytvořený zážitek na všudypřítomných TV displejích, který bude kombinovat vynikající obsah se stejně nepřekonatelnými společenskými a herními technikami přizpůsobenými individuálním preferencím stanovenými divákem. To je klíčové pro vítěznou budoucnost televize, kterou řídí divák – konzument. 
Je proto potěšitelné, že v čele české veřejnoprávní televize bude dalších šest let stát opět Petr Dvořák, odborník, který tuto perspektivu plně chápe, jak dokládá rozhovor s ním, který přinášíme na straně 18. Škoda však, že aktuální legislativa uzavírá rozvoj české televize do mediálního prostředí devadesátých let minulého století. Buďme ve střehu, naši zákonodárci se soustředí na řešení množství problémů, nestíhají se dívat vpřed a mohli by v extrémním případě kráčet i zpět směrem k analogu. 

Pro přístup do elektronické verze zašlete SMS ve tvaru ST 07 17 na číslo 90206. Cena je 30 Kč + cena SMS dle Vašeho tarifu. Toto číslo pak budete mít k dispozici k prohlížení online i ke stažení na stránce e-Časopis.

Lithium-iontové baterie v automobilním průmyslu 

 

Přehled různých aplikací lithium-iontové baterie v osobních automobilech, včetně jejich klíčových požadavků. Dále jsou zmíněny možnosti různých typů lithium-iontové baterie z hlediska chemického složení a je provedeno jejich porovnání s klíčovými požadavky různých automobilních aplikací. Na závěr je diskutován budoucí vývoj umožňující zvýšení měrné energie a snížení hmotnosti Li-Ion článků. 

Identifikační systémy ve vztahu k nové legislativě pro ochranu osobních údajů 

V novém digitálním prostředí má občan právo používat nástroje pro účinnou kontrolu nad používáním osobních informací, které se jej týkají. Ochrana osobních údajů je v EU jedním ze základních práv zaručených Chartou základních práv Evropské unie a také Lisabonskou smlouvou. Článek se zabývá požadavky, které provozovatelé elektronických identifikačních systémů budou muset brát v úvahu, aby provozovaný systém splňoval požadavky na ochranu osobních údajů. 

Izrael světovým centrem IIoT 

V roce 2011 německý profesor a podnikatel Henning Kagerman zavedl pojem Industrie 4.0, který definuje další průmyslovou revoluci – digitalizaci průmyslových procesů prostřednictvím smart senzorů a robotiky, čímž vznikají kyberfyzické průmyslové systémy CPS. Pojem Industrial Internet of Things (IIoT) se rychle stává hlavním heslem popisujícím nový technologický trend. A jako všechny technologické trendy rychle proráží v Izraeli. 

Česká televize potřebuje novely zákonů 

Generálním ředitelem České televize zvolila Rada ČT koncem dubna znovu Petra Dvořáka. Na počátku června vznikl tento rozhovor, který reflektuje očekávané změny v terestrickém vysílání i nové tvůrčí impulzy ze strany internetových formátů. Nový mandát pro šestileté období v čele veřejnoprávní televize Petrovi Dvořákovi začíná 1. října 2017. 

Současnost a budoucnost Internetu věcí

Začátkem června se v sále pražského paláce Charitas konala další konference pořádaná časopisem Sdělovací technika. Hlavním tématem byla aplikace Internetu věcí a spolu s tím i úzce spjatá otázka problematiky kybernetické bezpečnosti připojených zařízení. Jejich počet exponenciálně roste, ale zabezpečení mnohdy zůstává až na druhém místě. 

Zesilovače pro testování EMC 

Širokopásmové zesilovače jsou nezbytnou součástí testovací sestavy pro generování silných elektromagnetických polí, která jsou vyžadována pro testování elektromagnetické kompatibility a zejména pro zkoušky odolnosti proti elektromagnetickému záření. Článek poskytuje stručný přehled role zesilovačů pro testování EMC a dále jsou diskutovány parametry a vlastnosti, které mají největší vliv na výkon zesilovačů. 

Zásady vývoje bezpečných aplikací 

Internet je fenomén 21. století. Svět hybridních technologií, kde vše lze propojit se vším. A hlavně data, neuvěřitelné množství dat. K datům však potřebují přistupovat nejenom stroje, ale i lidé. První díl připravovaného seriálu, v němž se autoři pokusí přiblížit zásady pro návrh, vývoj a provozování tzv. webových aplikací.